Bảo mật

Chính sách bảo mật của Genics

Chính sách bảo mật này bảo đảm cho cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi, hoặc thu thập bởi chúng tôi  bao gồm thông tin qua trang web genics.com.au và bằng email. Với chính sách bảo mật này, chúng tôi nghĩa là Genics Pty Ltd ABN 86 623 276 586

Thông tin cá nhân
Những loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

– họ tên của bạn, tên công ty của bạn;
– thông tin liên lạc của bạn, bao gồm email, địa chỉ thư tín, tên đường và/hoặc số điện thoại;
– thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua khảo sát khách hàng;
– chi tiết sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn và/hoặc bạn đã hỏi và những trả lời của chúng tôi;
– thông tin trình duyệt, dữ liệu vị trí địa lý, thông tin thiết bị và mạng, thống kê trang xem, nguồn thông tin, truy vấn tìm kiếm và/hoặc hành vi truy cập mạng;
– thông tin về việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng Internet cookies, những tương tác của bạn với trang web của chúng tôi, loại trình duyệt bạn đang sử dụng, loại hệ điều hành bạn đang sử dụng và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn;
– thông tin cá nhân bổ sung mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua trang web của chúng tôi, những ứng dụng đi kèm, những nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc tài khoản mà bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin; và
– thông tin cá nhân khác mà chúng tôi yêu cầu và/hoặc bạn cung cấp hoặc từ đối tác thứ ba.

Chúng tôi có thể thu thập những loại thông tin cái nhân trên trực tiếp từ bạn hoặc đối tác thứ ba.

Bắt đầu kiểm tra

Công nghệ Shrimp MultiPath và Shrimp ID hiện nay có thể giúp cải tiến hiệu quả xét nghiệm bệnh trong quá trình nuôi tôm của bạn.

Đặt hàng